Tag Archives: Gia Cốc Quan

8 cửa ải lớn của Trung Quốc

Cửa ải là nơi hiểm yếu, trấn giữ biên giới của một nước. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, các nước chư hầu thay nhau cát cứ, thiết lập quan ải, đặc biệt để ngăn chặn sự xâm lược của di tộc phương bắc, người Trung Quốc cổ đại đã xây dựng Vạn Lý Trường Thành.