Tag Archives: Ea K’Mat

Đường đến Hồ Lak

Chặng đường từ Ban Mê đến Lak khoảng bảy tám mươi cây số nên phương tiện di chuyển tối ưu là ô tô. Trên đường đi, mọi người sẽ phát hiện ra một điều rằng các địa danh ở đây khá là… khó đọc, tỷ dụ như: Ea K’Mat, Krông Búc, Cư M’Gar, Ea H’Leo,